verslag 2018-I

 

NAOBUUR januari – maart 2018

Op 7 april 2015 is Naobuur geopend, het informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn voor de regio Vledder.

Zie verder de website www.naobuur.nl , ook voor de vorige kwartaalverslagen.

Gemeente/Dorpsbelang Vledder

·         Dorpsbelang Vledder is verder gegaan in het overleg met de gemeente over de realisatie van een Woonzorgcentrum in Vledder-Noord in het kader van “levensloopbestendig wonen”; Naobuur doet daar aan mee in het bijzonder m.b.t. de “zachte kant” van het project, nl.de zorgaspecten en de services.

·         Naobuur heeft zich bezonnen op een “verzelfstandiging”; nu is het nog een werkgroep van Dorpsbelang Vledder maar DBV heeft uiteindelijk een andere doelstelling dan Naobuur. Het projectteam ziet mogelijkheden om zelfstandig door te gaan en kiest voor de vorm van een “stichting”. Een harde vereiste daarbij is wel, dat de stichting volstrekt transparant moet zijn voor de inwoners/betrokken organisaties. In de op te zetten structuur en statuten zal dit tot uitdrukking moeten komen.

WMW en Naobuur

·         Introductiebijeenkomst voor nieuwe inwoners: samen met de “verenigingen Dorpsbelang” is dit op 15 januari ’s avonds gehouden in de Museums/Vledder.  Burgemeester Rikus Jager was aanwezig zijn. Ruim 20 nieuwe inwoners wisselden enthousiast van gedachten met vertegenwoordigers van de kernen en de slotconclusie was: herhalen.

·         Begin april zal met de dorpsgemeenschappen worden overlegd over een “welzijnsagenda” in de regio en de positie van Naobuur na verzelfstandiging.

·         De afstemming tussen het Centraal Meldpunt/Havelte en Naobuur is verbeterd. Afstemming met het nieuwe informatiepunt (VIA) van WMW in Nijensleek moet nog plaatsvinden.

Bibliotheek en Naobuur

·         Blijvende beschikbaarheid van het gebouw voor de bibliotheek en Naobuur is van groot wederzijds belang, waarvoor steun van de gemeente is gevraagd, o.a. middels een “synergie-notitie”.  Begin december  is met het  bestuur van de bibliotheek overlegd over de toekomst b.b.t. de huisvesting en vervolgens in maart. Tot conclusie heeft dit helaas nog niet geleid, waardoor met andere partijen/medehuurders nog niet tot afspraken kon worden gekomen.

·         In het verlengde van de ICT-inloopavonden heeft Seniorweb Vledder  afspraken gemaakt met de bibliotheek over het geven van basale ICT-cursussen, aangeboden door de bibliotheek: Klik&Tik en werken met de e-overheid, in Vledder, Havelte en Vledderveen. Ook in het 1e kwartaal 2018 zijn deze succesvol gegeven. Beginnerscursussen zijn meerdere keren volbezet en worden voortgezet. Inmiddels zijn er 2 docenten.

Bemensing

In dit kwartaal konden we enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen: voor rol2/informatiemedewerker, voor vervoer/klussen, voor ICT.

Inhoudelijke zaken

·         In dit kwartaal zijn voor de rolstoelpool 0 (vorig kwartaal:3) uitleningen geweest.

·         Twee lezingen zijn in dit kwartaal gehouden met de nieuwe formule: een video-college van het “Leids kennisinstituut voor vitaliteit en ouder worden” , met Philip Boot als moderator ( toelichting, gespreksleider).  Met steeds ca 20 bezoekers voldoet de formule nog, maar de vraag is : hoe verder na dit seizoen.

·         In het kader van “houdt u van uitdagingen”( gemeentelijk initiatief) is door Naobuur/werkgroep “Vledder e.o. in actie”/Fysiotherapie Vledder  een voorstel gedaan voor een cursus “valpreventie”. Dit voorstel viel niet in de prijzen, maar Naobuur/beweegcoach en de betrokken fysiotherapeut gaan zelf verder om het te realiseren.

·         Vanuit Naobuur is Seniorweb Vledder opgezet, dat verder apart functioneert. Nauwe samenwerking bestaat met het ICT-inloopspreekuur op dinsdagavond, waar 34 personen voor advies/hulp kwamen (vorig kwartaal: 22). Op de 1e dinsdagavond van de maand wordt een ICT-thema behandeld, zoals Facebook. Ruim 20 bezoekers, ook uit Havelte/Diever, waren steeds aanwezig.

·         Gezamenlijk koken (4 vrijwilligers) of eten onder de naam “’t Pannegie” vond 2x per maand plaats met steeds ca 20 deelnemers. In het 1e kwartaal 2018 is dit voortgezet, waarbij het zelf koken gebeurde bij de Museums in plaats van de Spronk. Aan de restaurants is de Wilde Hof toegevoegd. Vanaf april zal er zelf gekookt worden in de kantine van de Jeu de Boules. Een bijzondere activiteit was het mede-organiseren met de Wilde Hof van de “pannenkoeken-dag” voor ouderen met 45 deelnemers.

·         De contact- en ontmoetingsfunctie blijft onverminderd goed functioneren, incl. het spreekuur van de wijkagent.  Ook het gebruik door “derden” (taalcoaches, gesprekken met asielzoekers) blijft doorgaan.

·         Voor Vraag & Actie zijn 16 personen geweest (vorig kwartaal: 25). Vervoer naar ziekenhuis etc. blijft een gevraagde dienst, soms frequent voor een inwoner. Vooral  ook door zorgorganisaties wordt een beroep gedaan voor aanvullende ondersteuning via vrijwilligers. In maart zijn 5 verzoeken voor hulp bij belastingaangifte/invullen van formulieren gekomen. Dat onderwerp zal samen met WMW in de komende tijd meer aandacht krijgen.

·         In de “driehoek” (Naobuur-WMW-wijkverpleegkundige)werden diverse zaken besproken o.a. naar aanleiding van signalen van inwoners ( over verwarde personen) en de politie.

·         Hand- en spandiensten zijn 10 keer ingeschakeld (was: 10).Gesignaleerd wordt dat hulpverzoeken rechtstreeks naar de “bekende” helpers gaan en zo niet gemeld kunnen worden.

·         Enkele nieuwe zaken:

o   Een nieuw dienstverlening is in maart gestart: eenvoudig naaiwerk. Op woensdagmiddag is Liesbeth Koeling aanwezig met haar naaimachine voor knopen aanzetten/verplaatsen, losse naden herstellen etc. De eerste klant kon op 28 maart snel worden geholpen.

o   Uitlenen van puzzels   is gestart, vanuit de verzameling van Naobuur die gevormd wordt door giften van inwoners.

o   De opzet van een “contactlijn Naobuur” is klaargemaakt. Huisartsen/POH’s en thuiszorgorganisaties hebben aangegeven dat hieraan behoefte is. Het betekent: dagelijks via vrijwilligers wordt (normaliter rond 10 uur) gebeld met een client met de vraag: “hoe gaat het en is er nog wat nodig”. IN het komende kwartaal wordt dit uitgewerkt.

 

Projectteam Naobuur/Tini Sanders;6-4-2018

Het projectteam: Dirk Boom, Geerte van Immerzeel, Henk Idserda, Paul van Os (WMW), Rianne van Wingerden, Tini Sanders, Teun van Waart.