Verslag 4e kwartaal 2017

 

 

NAOBUUR oktober-december 2017

Op 7 april 2015 is Naobuur geopend, het informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn voor de regio Vledder.

Zie verder de website www.naobuur.nl , ook voor de vorige kwartaalverslagen.

Gemeente/Dorpsbelang Vledder

·         Dorpsbelang Vledder is verder gegaan in het overleg met de gemeente over de realisatie van een Woonzorgcentrum in Vledder-Noord in het kader van “levensloopbestendig wonen”; Naobuur doet daar aan mee in het bijzonder m.b.t. de “zachte kant” van het project, nl.de zorgaspecten en de services.

·         Naobuur heeft zich bezonnen op een “verzelfstandiging”; nu is het nog een werkgroep van Dorpsbelang Vledder en een conceptnotitie staat op de website. Dit onderwerp is ook aan de orde geweest op de dorpsbijeenkomst Vledder op 15-12 over Vledder-Noord en krijgt in 2018 zijn vervolg.

·         De “driehoek” (zorg -welzijn-vrijwilligers) voor praktische samenwerking in concrete situaties is gereactiveerd: Bertine Kleinendorst (ZZWD) – Paul van Os – Tini Sanders. In dit kwartaal zijn een aantal casussen besproken en signalen aan professionele organisaties gegeven; inschakeling Wmo wordt praktisch geregeld via de Wmo-coördinator van de gemeente.

WMW en Naobuur

·         Introductiebijeenkomst voor nieuwe inwoners: samen met de “verenigingen Dorpsbelang” wordt dit op 15 januari ’s avonds gehouden in de Museums/Vledder. Via de kranten/lokale media/affiches hopen we de nieuwe inwoners te bereiken. Burgemeester Rikus Jager zal aanwezig zijn.

·         Begin januari zal worden overlegd over de nadere invulling van de samenwerking (o.a. Centraal Meldpunt, deskundigheid vrijwilligers) en verder overleg met de “verenigingen dorpsbelang”.

Bibliotheek en Naobuur

·         Blijvende beschikbaarheid van het gebouw voor de bibliotheek en Naobuur is van groot wederzijds belang, waarvoor steun van de gemeente is gevraagd, o.a. middels een “synergie-notitie”.  Begin december  is met het  bestuur van de bibliotheek overlegd over de toekomst b.b.t. de huisvesting.

·         In het verlengde van de ICT-inloopavonden heeft Seniorweb Vledder (3 vrijwilligers) afspraken gemaakt met de bibliotheek over het geven van basale ICT-cursussen, aangeboden door de bibliotheek: Klik&Tik en werken met de e-overheid, in Vledder, Havelte en Vledderveen. Ook in 2018 zijn deze gepland.

·         De bibliotheek en Naobuur hebben samen deelgenomen aan de kerstmarktactiviteiten.

Bemensing

In dit kwartaal konden we enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomen: voor lezingen, voor rol2/informatiemedewerker, voor vervoer, voor koken bij ’t Pannegie, voor ICT.

Inhoudelijke zaken

·         In dit kwartaal zijn voor de rolstoelpool  3 (vorig kwartaal:1) uitleningen geweest. De banden zijn opgepompt en de glijstangen ingevet.

·         Drie  lezingen zijn in dit kwartaal gehouden met de nieuwe formule: een video-college van het “Leids kennisinstituut voor vitaliteit en ouder worden” , met Philip Boot als moderator ( toelichting, gespreksleider).  Met steeds ca 25 bezoekers voldoet de formule. Voor februari en maart staan er weer 2 gepland.

·         In het kader van “houdt u van uitdagingen”( gemeentelijk initiatief) is door Naobuur/werkgroep “Vledder e.o. in actie”/Fysiotherapie Vledder  een voorstel gedaan voor een cursus “valpreventie”.

·         Vanuit Naobuur is Seniorweb Vledder opgezet, dat verder apart functioneert. Nauwe samenwerking bestaat met het ICT-inloopspreekuur op dinsdagavond, waar 22 personen voor advies/hulp kwamen (vorig kwartaal: 35). Op de 1e dinsdagavond van de maand wordt een ICT-thema behandeld, zoals Facebook. Ruim 20 bezoekers, ook uit Havelte/Diever, waren steeds aanwezig.

·         Gezamenlijk koken (4 vrijwilligers) of eten onder de naam “’t Pannegie” vond 2x per maand plaats met steeds ca 20 deelnemers. In het 1e kwartaal 2018 zal dit worden voortgezet, waarbij het zelf koken zal gebeuren bij de Museums in plaats van de Spronk. Aan de restaurants is de Wilde Hof toegevoegd.

·         De contact- en ontmoetingsfunctie blijft onverminderd goed functioneren, incl. het spreekuur van de wijkagent.  Ook het gebruik door “derden” (taalcoaches, gesprekken met asielzoekers)blijft doorgaan.

·         Voor Vraag & Actie zijn 25 personen geweest (vorig kwartaal: 22). Vervoer naar ziekenhuis etc. blijft een gevraagde dienst, soms frequent voor een inwoner. Vooral  ook door zorgorganisaties wordt een beroep gedaan voor aanvullende ondersteuning via vrijwilligers.

·         Hand- en spandiensten zijn 10 keer ingeschakeld (was: 8).Gesignaleerd wordt dat hulpverzoeken rechtstreeks naar de “bekende” helpers gaan en zo niet gemeld kunnen worden.

·         Op verzoek van Dorpsbelang Vledder is Naobuur gestart met een onderzoek en behoeftepeiling voor regulier aanvullend vervoer. Van de aangeschreven organisaties in de regio is 1 reactie ontvangen ( “geen behoefte”). Een enquête tijden de “ouderendag” gaf 25 reacties, waarbij rekening moet worden gehouden met de opmerking: “de mensen die u wilt bereiken zijn hier niet”. Uit de antwoorden komt geen duidelijk beeld naar voren, behoudens dat vervoer naar Steenwijk, naar het ziekenhuis, tussen de dorpen, en met rolstoel-faciliteit het sterkst genoemd worden. Daarbij lijkt meer bekendheid/grotere mogelijkheid voor vervoer à la de vrijwilligers van Naobuur (ook in de verschillende dorpen) een eerste stap om aan behoeften tegemoet te komen. Aan dit onderwerp wordt verder gewerkt.

 

 

Projectteam Naobuur/Tini Sanders;2-1-2018

Het projectteam: Dirk Boom, Geerte van Immerzeel, Henk Idserda, Paul van Os (WMW), Rianne van Wingerden, Tini Sanders, Teun van Waart.