kwartaalverslag 2017-III

 

 

 

NAOBUUR juli-september 2017

Op 7 april 2015 is Naobuur geopend, het informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn voor de regio Vledder.

Zie verder de website www.naobuur.nl , ook voor de vorige kwartaalverslagen.

Gemeente/Dorpsbelang Vledder/WMW

·         Naobuur  heeft  de  structurele samenwerking met WelzijnMensenWerk (WMW) vorm gegeven; ondertekening vond plaats op 3 juli en een concept-werkprogramma is daarbij afgesproken.  Voor de inhoud: zie de website van Naobuur. Als uitvloeisel daarvan zijn nu 2 zaken opgepakt.

o   Met de “Verenigingen Dorpsbelang” in de regio is overlegd over het werkplan 2017/2018. Iedereen zal kijken naar knelpunten op welzijnsterrein en dat melden; bespreking met WMW/Paul van Os wordt ook bezien.

o   Introductiebijeenkomst voor nieuwe inwoners: de “verenigingen Dorpsbelang” ondersteunen dit graag en doen mee. Overleg met de gemeente over hoe de nieuwe inwoners te bereiken loopt nog.

o   Paul van Os is op maandagochtend steeds aanwezig bij Naobuur.

·         Dorpsbelang Vledder is verder gegaan in overleg met de gemeente over de realisatie van een Woonzorgcentrum in Vledder-Noord in het kader van “levensloopbestendig wonen”; Naobuur doet daar aan mee in het bijzonder m.b.t. de “zachte kant” van het project, nl.de zorgaspecten en de services. Ten behoeve van de verdere uitwerking is een inventarisatie van wensen gehouden; ca 300 formulieren zijn ingevuld en via buurtgesprekken eind september/begin oktober wordt dit verder ingevuld.

·         Een van de oorspronkelijke doelstellingen van Naobuur was de zgn. “geïntegreerde indicatiestelling” om de kloof tussen Zvw-indicatie en Wmo-indicatie gemakkelijker te overbruggen. In 2015/2016 mislukte de gekozen uitvoeringsvorm. De gemeente en zorgorganisaties in Westerveld (ZZWD, Carepool, Icare) hebben nu een uitvoeringsvorm gevonden, die perspectieven biedt: eenvoudige Wmo-indicaties kunnen door de wijkverpleegkundige, actief bij een client, worden opgesteld. In het komende kwartaal wordt dit nader uitgewerkt. In dit verband is ook de “driehoek” (zorg -welzijn-vrijwilligers) voor praktische samenwerking in concrete situaties) gereactiveerd; een verpleegkundige van ZZWD  neemt deel en inschakeling Wmo wordt praktisch geregeld via de Wmo-coördinator van de gemeente.

Bibliotheek en Naobuur

·         Blijvende beschikbaarheid van het gebouw voor de bibliotheek en Naobuur is van groot wederzijds belang, waarvoor steun van de gemeente is gevraagd.

·         In september is ook het lokale ZZWD-steunpunt in Naobuur gevestigd ( op maandagochtend altijd bezet).

·         In het verlengde van de ICT-inloopavonden heeft Seniorweb Vledder (3 vrijwilligers) afspraken gemaakt met de bibliotheek over het geven van basale ICT-cursussen, aangeboden door de bibliotheek: Klik&Tik en werken met de e-overheid. Dit gebeurt vanaf eind september en zal ook in Havelte (bibliotheek) en Vledderveen (dorpshuis) gebeuren.

Bemensing

In september konden we 2 nieuwe “sleutelvrijwilligers” verwelkomen; 1 moest afhaken wegens ziekte.

Inhoudelijke zaken

·         In dit kwartaal zijn voor de rolstoelpool 1(vorig kwartaal: 3) uitleningen geweest.

·         Drie lezingen zijn gepland voor het najaar. De eerste op 27 september viel helaas uit door ziekte op het laatste moment van de spreker. Een alternatief kon nog net geregeld worden voor ruim 20 bezoekers.

·         Vanuit Naobuur is Seniorweb Vledder opgezet, dat verder apart functioneert. Nauwe samenwerking bestaat met het ICT-inloopspreekuur op dinsdagavond, waar 35 personen voor advies/hulp kwamen (vorig kwartaal: 27)

·         Een werkgroepje is verder gegaan met het opzetten van gezamenlijk koken of eten onder de naam “’t Pannegie”. In september start de eerste 2-wekelijkse bijeenkomst waarvan er nu zes zijn gepland: 3 in de kantine van de sporthal de Spronk ( er zijn 4 vrijwilligers om te koken) en 3 in lokale restaurants. De eerste keer waren er 9 bezoekers, de 2e keer 21.

·         De contact- en ontmoetingsfunctie blijft onverminderd goed functioneren, incl. het spreekuur van de wijkagent.  Het “breicafé” trekt meer belangstellenden op vrijdagochtend.

·         Voor Vraag & Actie zijn 22 personen geweest (vorig kwartaal: 16). Vervoer naar ziekenhuis etc. blijft een gevraagde dienst, soms frequent voor een inwoner. Vooral  ook door zorgorganisaties wordt een beroep gedaan voor aanvullende ondersteuning via vrijwilligers.

·         Hand- en spandiensten zijn  8 keer ingeschakeld (was: 7); hulp in de tuin (b.v. na ziekenhuisopname) wordt vaker gevraagd, maar is moeilijk via vrijwilligers op te lossen. Gesignaleerd wordt dat hulpverzoeken rechtstreeks naar de “bekende” helpers gaan en zo niet gemeld kunnen worden.

·         Op verzoek van Dorpsbelang Vledder is Naobuur gestart met een onderzoek en behoeftepeiling voor aanvullend vervoer; in december worden de resultaten verwacht.

Projectteam Naobuur/Tini Sanders;4-10-2017

Het projectteam: Dirk Boom, Geerte van Immerzeel, Henk Idserda, Paul van Os (WMW), Rianne van Wingerden, Tini Sanders, Teun van Waart.